Svetovalna služba (psiholog)

 

Svetovalna služba je strokovni sodelavec vrtca, ki se vključuje v procese pomoči dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude.
Glavni namen dela svetovalne službe je prispevati k zagotavljanju dovolj varnega in spodbudnega okolja za napredek vsakega otroka.
Svetovalna služba si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe ustrezno odzvali. V vrtcu pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci: otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami.


Svetovalna delavka v našem vrtcu je psihologinja Neža Ajdišek.

Za srečanje in pogovor se lahko dogovorite:

Svetovalna služba je strokovni sodelavec vrtca, ki se vključuje v procese pomoči dogovarjanja, sodelovanja, povezovanja in pobude. Glavni namen dela svetovalne službe je prispevati k zagotavljanju dovolj varnega in spodbudnega okolja za napredek vsakega otroka. Svetovalna služba si prizadeva, da bi otroke bolje razumeli in se na njihove potrebe ustrezno odzvali. V vrtcu pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci: otroki, starši, strokovnimi delavci, vodstvom in po potrebi tudi z zunanjimi institucijami.


Svetovalno delo v vrtcu temelji na prostovoljnosti, skupnem dogovoru ter zaupnosti in je usmerjeno v dobrobit otroka. Sodelovanje s starši poteka v obliki individualnih pogovorov ali skupnih srečanj. S svetovalno delavko se lahko posvetujete:

 • v zvezi z vključitvijo in uvajanjem otrok v vrtec;
 • če imate vprašanja glede otrokovega razvoja (na gibalnem, kognitivnem, govornem, čustvenem ali socialnem področju);
 • če pri otroku opažate znake stiske (težave s spanjem, hranjenjem, neprimerno vedenje, razdražljivost, jokavost …);
 • če se srečate s težavami pri vzgoji (trma, grizenje, neposlušnost …);
 • ob soočanju z različnimi situacijami v družini (rojstvo bratca ali sestrice, selitev, smrt, razveza …);
 • v zvezi s težavami otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini;
 • glede možne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami;
 • pri prehodu iz vrtca v šolo (odložitev všolanja, priprava otroka na vstop v šolo …).


Prispevki svetovalne službe
, za ogled potrebujete Acrobat Reader

Svetovalna služba (logoped)

 

V letošnjem letu se v Vrtec Jesenice na novo uvaja logopedska dejavnost.

Izvaja jo logopedinja Mira Gartnar.

Njen namen je dopolniti delovanje svetovalne službe, in sicer na področju govornega izražanja in komunikacije. Delo logopedinje v celoti sledi osnovnim načelom svetovalnega dela, ki je usmerjeno v dobrobit otrok in temelji na načelih spoštovanja, zaupanja in skupnega dogovarjanja.

Strokovni delavci vrtca in prav gotovo tudi vi, spoštovani starši, se zavedamo pomena dobrega  govornega sporazumevanja v življenju posameznika. Zato želimo vsem otrokom, ki so nam zaupani v varstvo in vzgojo, zagotoviti dober govorni razvoj in zmožnost komuniciranja. Kot je vsem znano, je najpomembnejše obdobje za razvoj govora predšolsko obdobje, še posebno zgodnje otroštvo. To dejstvo je naše vodilo za zagotovitev najboljših pogojev za optimalen razvoj otrok, tudi na področju govorno-jezikovnega razvoja.

Logopedinja tako deluje na več področjih:

 • Sodeluje z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v skupinah. V tem okviru bo izvajala tudi logopedsko detekcijo (zaznavanje težav) in osnovno logopedsko diagnostiko. Na osnovi te ocene bo morda staršem svetovala vključitev v logopedsko obravnavo v zunanjo institucijo.
 • Individualno in v manjši skupini bo izvajala aktivnosti za razvoj govorno-jezikovnih zmožnosti in govornih korekcij, ki ne zahtevajo prisotnosti staršev. V tem primeru bo zaprosila za vaše soglasje.
 • Izvaja dodatno strokovno pomoč pri otrocih z odločbo.
 • Na logopedinjo pa se lahko obrnete tudi starši in se dogovorite za pogovor, če ste zaskrbljeni zaradi govornega razvoja vašega otroka, in sicer:
 • Preko e-pošte: logoped@vrtecjesenice.si
 • 04 58 36 743, torek od 14. do 16. ure.

Za pogovor z logopedinjo se lahko starši dogovorite tudi preko vzgojitelja/ce  vašega otroka.

Prispevki svetovalne službe, za ogled potrebujete Acrobat Reader

LOGOPED V VRTCU 

 

Ustvarjamo