Organiziranost programov

Programi so namenjeni predšolskim otrokom od zaključka porodniškega dopusta do vstopa v osnovno šolo.

Program za otroke prvega starostnega obdobja:
od končanega porodniškega dopusta do tretjega leta otrokove starosti;

Program za otroke drugega starostnega obdobja:
od tretjega leta otrokove starosti do vstopa v šolo;

Otroci so vključeni v homogene oddelke, starostna razlika otrok v posameznih oddelkih je največ eno leto.
Otroci so vključeni v heterogene oddelke, kjer so praviloma otroci od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.
Otroci so vključeni v kombinirane oddelke, kjer so otroci prvega in drugega starostnega obdobja

Vrste programov, ki jih nudimo:
* dnevni program predšolske vzgoje (6 – 9 ur) izvajamo v vseh naših enotah v dopoldanskem času.

Programi so oblikovani glede na potrebe in želje staršev ob vpisu otroka v vrtec.

Značilnosti programa:
Načrtovanje vzgojnega dela pomeni načrtovanje celotnega življenja v vrtcu.

Osnova za načrtovanje, izvajanje in ovrednotenje vzgojnega dela je spoznanje, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, da v vrtcu v interakciji z vrstniki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost in se srečuje z drugačno socialno konstrukcijo sveta.

Predšolska vzgoja je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja. Predšolske programe izvajamo na osnovi javno veljavnega nacionalnega programa za predšolske otroke – KURIKULA ZA VRTCE, ki ga je marca leta 1999 sprejel Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.
V Kurikulu so opredeljena načela in cilji, ki jim pri načrtovanju, vrednotenju in izvajanju vzgojnega dela sledimo, ter področja dejavnosti – jezik, družba, narava, matematika, umetnost, gibanje – ki se v aktivni vlogi otrok med seboj prepletajo in povezujejo.

Cilji:
* upoštevanje človekovih in otrokovih pravic
* upoštevanje različnosti in drugačnosti
* otrok je aktiven udeleženec procesa, ki z raziskovanjem, preizkušanjem in možnostjo izbire dejavnosti pridobiva nova znanja in spretnosti
* temeljni poudarki so na vzgojno–izobraževalnem procesu ter na celoti interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok uči.

Vsebino izbirajo strokovne delavke ali pa se v dogovoru z otroki skupno odločijo za temo. V načrtovanje se lahko vključijo tudi starši. Strokovni delavki se pri izvajanju vsebin prilagajata interesom in željam otrok ter doživljanju v skupini. Pri izvajanju vzgojnega dela upoštevata posebnosti skupine in posameznikov in s ponudbo različnih aktivnosti dajeta možnost izbire (dejavnosti, materiala, prostora).

Hkrati ustvarjata pogoje za otrokovo aktivnost in uravnoteženost njegovega napredka na vseh področjih; gibalnem,spoznavnem, emocionalnem in socialnem.
Vzgojno delo poteka na podlagi igre in lastne aktivnosti v večjih ali manjših skupinah in individualno.
O svojem načrtovanem delu za določeno obdobje in o izvajanju načrtovanega strokovne delavke obveščajo starše preko oglasnih desk in roditeljskih sestankih, o napredku posameznega otroka pa na pogovornih urah.

 

 

V izvedbeni kurikul vnašamo tudi obogatitvene programe, kot so izleti, spoznavni pikniki, športni dopoldnevi, lutkovne predstave, prireditve z zunanjimi gosti, delavnice, obiski kulturno zgodovinskih ustanov, obiski umetnikov v vrtcu, praznovanja, izleti, zaključne prireditve, ipd.
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce.

Del obogatitvenega programa letnega delovnega načrta vrtca so skupni celoletni projekti:

– program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
– mednarodni projekt Say hallo to the word – Pomahajmo v svet
– Gozdni vrtec
– Planetu zemlja prijazen vrtec s podprojekti: Od zrnja do kruha, Zdravko na obisku
– Z igro do prvih turističnih korakov “Zgodbe turizma”
– Zdravje v vrtcu
– Varno s soncem
– program Veliki nemarni škornji
– Iz majhnega raste veliko
– Korak k sončku
– Berem z Brihto
– Cici vesela šola
– Unicefov projekt Punčka iz cunj
– športni program Mali sonček

 

Prilagojeno izvajanje programov za otroke s posebnimi potrebami:
Usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o vrtcih otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno pomočjo.

Cicibanove urice:
Cicibanove urice ponujamo otrokom, ki ne obiskujejo vrtca in sicer od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Dejavnosti pripravimo v obliki 15 srečanj, ki trajajo 2 uri enkrat tedensko v vrtcih, kjer je vpisanih za to dejavnost dovolj otrok.

Ustvarjamo