Etika in vrednote

S strani Inštituta za etiko smo proti koncu šolskega leta 2012-2013 prejeli povabilo na predstavitev programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.

Inštitut za etiko? Program Etika in vrednote? Vse je bilo novo… Hkrati pa velik izziv!

Inštitut za etiko je bil ustanovljen leta 2012. Ustanovila ga ja  Slovenska akademija znanosti in umetnosti v povezavi z evropskimi akademijami, ki so že napravile nekaj korakov v tej smeri, kot odziv na nezadovoljive razmere v naši državi, družbi in skupnosti.

Program temelji na spoznanjih o pomenu spodbujanja in utrjevanja etike in splošnih vrednot. Prinaša resne in pretehtane vsebine, pripomočke in orodja za spodbujanje in utrjevanje etike in splošnih vrednot v vrtcu.

Vprašanje etike in vrednot v vzgojno izobraževalnem delu je vse prevečkrat podvrženo poskusom vplivanja različnih ideoloških in svetovnonazorskih pogledov. Temelj programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju je zato Evropsko ogrodje etike in vrednot ter želi spodbujati temeljne in obče veljavne vrednote, ki temeljijo na tradiciji evropske kulture in zgodovine in ne na posameznih ideoloških pogledih.

Ključna področja in vrednote so uravnotežene v celoto in so opredeljena v deset kompleksnih vrednot. To so: Znanje in modrost, Humanost, Življenje – narava-zdravje, Skrb za sočloveka, Pravičnost, Univerzalizem, Integriteta, Delo-ustvarjalnost, Tradicija, Kultura.

Cilji programa so:

 • krepitev kompetence vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgoji in izobraževanju
 • ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju
 • krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju.
 • podelitev certifikata in zastave o vključenosti vrtca ali šole v program »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«

Program bo potekal tri leta v več fazah.

1. FAZA (september – december 2013) smo uspešno zaključili

 • pristopili smo v Program etika in vrednote v vzgojno izobraževalnem delu
 • izbrali »varuhe etike in vrednot«
 • udeležili smo se izobraževanja, kjer smo se seznanili z natančnejšo vsebino programa
 • starši in zaposleni so sodelovali v raziskavi o stanju etike in vrednot v vrtcu (anketni vprašalniki)
 • inštitut je obdelal podatke in pripravil poročilo

Rezultati so pokazali, kje se na področju etike in vrednot nahaja vrtec po mnenju zaposlenih in po mnenju staršev. Narejena je bila tudi primerjava med ostalimi slovenskimi vrtci.

 

Rezultati za vrtec Jesenice so sledeči:

Indeks etike in vrednot je indeks izraženosti desetih vrednotnih dimenzij na podlagi vprašalnikov za zaposlene in starše.

Indeks etike in vrednot za Vrtec Jesenice: 78 (slovensko povprečje 75)

Indeks etike in vrednot po oceni zaposlenih: 70 (slovensko povprečje 69)

Indeks etike in vrednot po oceni staršev: 85 (slovensko povprečje 82)

Zdenka Kovač,ravnateljica

Rezultati so pokazali, kje se na področju etike in vrednot nahaja vrtec po mnenju zaposlenih in po mnenju staršev. Narejena je bila tudi primerjava med ostalimi slovenskimi vrtci.

Rezultati za vrtec Jesenice so sledeči:

Indeks etike in vrednot je indeks izraženosti desetih vrednotnih dimenzij na podlagi vprašalnikov za zaposlene in starše.

Indeks etike in vrednot za Vrtec Jesenice: 78 (slovensko povprečje 75)

Indeks etike in vrednot po oceni zaposlenih: 70 (slovensko povprečje 69)

Indeks etike in vrednot po oceni staršev: 85 (slovensko povprečje 82)

(januar – marec 2014)

V času od februarja do aprila 2014 so strokovni delavci z otroki obravnavali različne teme s področja znanja in modrosti. Znanje in modrost sodita med temeljni vodili stabilne in srečne družbe.

Ta modul je bil za prvega izbran z namenom, saj je znanje že v  temelju povezano s sistemom vzgoje in izobraževanja. Znanje pomeni, da pridobivamo nove informacije in jih tudi uporabljamomo v svojem vsakdanjem življenju.

Vrednote, ki usmerjajo k znanju in modrosti so:

RESNICA          MISELNA ODPRTOST  RAZUMNOST   PERSPEKTIVA   ODGOVORNOST

LJUBEZEN DO UČENJA IN ZNANJA      ZMERNOST

Otroci so spoznavali te vrednote, se o njih pogovarjali, spraševali starše. Spoznali so tudi druge odrasle ljudi in mladostnike, ki so strokovnjaki na svojem področju.

Povabili so jih v vrtec, se z njimi pogovarjali in se od njih učili.

Nova pridobljena znanja so uporabljali pri svojem delu.

Kaj je nastalo v okviru tega modula, si lahko pogledate in preberete v prispevkih:

1. DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava: Igre, ki so se jih igrali na Blejski Dobravi nekoč

2. DO Frančiške Ambrožič, Hrušica: Izdelava plakata RESNICA

3. DO Frančiške Ambrožič, Hrušica: Igrana predstava Rebeka in (ne tako) majhna, drobcena laž https://www.youtube.com/watch?v=ZFyvllCIcQg


4. Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a: Kako nastane maslo https://www.youtube.com/watch?v=wIBKblvR_8s


5. Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21Najlepše darilo, ogled predstave

6. Enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Znanje in modrost

7. Enota Cilke Zupančič, Koroška BelaPosadimo sadno drevo

8. Enota Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3: Vzornica Cirila Leban, knjižničarka v Občinski knjižnici Jesenice https://www.youtube.com/watch?v=vs8Rc4pxmsY

9. DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava: Vzornica Tina Mužan, učenka 8. razreda OŠ Gorje https://www.youtube.com/watch?v=bnI0nXBZHfU

10. DO Ivanke Krničar Blejska Dobrava: Poročilo etika

Skrb za sočloveka (april – junij)

Skrb za sočloveka sodi med najpomembnejše vrednotne domene, kar jih človeštvo pozna. Vzgojno delo na tem področju sodi zato med najbolj temeljne in pomembne naloge vrednotne in značajske vzgoje.

Z mesecem aprilom se strokovni delavci v sklopu izvajanja drugega modula Skrb za sočloveka, posvečamo temam, ki zajemajo vrednote kot so spoštovanje, družinska sreča, enakopravnost, partnerstvo, skrb za otroke, starejše in osebe s posebnimi potrebami, harmonija in solidarnost.

Po enotah se odvijajo različne dejavnosti in aktivnosti. Predvsem smo izpostavili solidarnost, skrb za otroke in vzajemno spoštovanje.

1. enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Nagovor nacionalne vzornice gospe Faile Pašič Bišič  http://www.youtube.com/watch?v=2-9wtfnV4dQ

2. enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Predstavnikom Društva UP Jesenice smo predali šolske potrebščine, ki so jih zbirali otroci in starši v Vrtcu Jesenice  http://www.youtube.com/watch?v=ZvSVlU9iFtE

3. enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Pesem Gradimo prijateljstvo je postala kar nenkakšna himna Programa Etika in vrednote, predvsem modula Skrb za sočloveka  http://www.youtube.com/watch?v=2qizUK6stvY

4. enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a: Skrb za sočloveka

5. enota Cilke Zupančič, Koroška Bela: Na obisku pri prostovoljnih gasilcih

6. DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava. Pogovor s pilotom reševalcem

7. Enota Julke Pibernik: Na obisku v VDC Jesenice ( https://www.youtube.com/watch?v=lfsc8y08rbk )

8. Enota Julke Pibernik: Skrb za sočloveka

9. Enota Julke Pibernik: Slikanje z usti in z nogami

10. Enota Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Obisk otrok v Domu Franceta Berglja

11. Enota Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Razmišljanja otrok: Kdo je sočlovek?

12. Enota Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Obisk v GARS Jesenice ( https://www.youtube.com/watch?v=3fowtXTDW14 )

13. Enota Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Kako otroci poskrbijo za prijatelja?  http://www.youtube.com/watch?v=AmgLpBl2tB4

14. Enota Angelca Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a: Lutkovna igrica: IGRAČE POD POSTELJO

15. Dislocirani oddelek Frančiške Ambrožič: Gal Jakič Gal Jakič – Paraolimpijec- http://issuu.com/obcina_jesenice/docs/jeseniske_novice_20140822_14?e=1136996/9027392

 

Modul življenje, narava, zdravje stopa na področje nas samih, našega bivanja in življenja, kar je temelj vsemu ostalemu. Ker živimo se lahko pogovarjamo, raziskujemo vrednote in ustvarjamo. To življenje pa ni samo po sebi umevno in ni ločeno od vsega ostalega.

Postavljeni smo v prostor, kjer živimo in v katerem smo povezani z naravo in vsemi živimi bitji.

V modulu je izpostavljen
– čudež življenja in
– potrebna pozornost ter skrb, da vsak posameznik to življenje kar najbol ohranja preko ohranjanja zdravja in preko spoštovanja življenja ostalih ljudi.
– medsebojna povezanost vseh ljudi, ljudi z naravo in ostalimi živimi bitji.

Vrednote, ki jih bodo otroci ob pomoči strokovnih delavcev skozi različne dejavnosti in aktivnosti spoznavali so

SPOŠTOVANJE ŽIVLJENJA      SPOŠTOVANJE NARAVE IN OKOLJA

ZDRAVJE      BIOETIČNE VREDNOTE

Kaj se je dogajalo pa si poglejte v prispevkih:

1. enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Gremo v gozd

2. enota Julke Pibernik: Etika in vrednote v vrtcu Julke Pibernik

3. DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava: Voda v naši okolici

4. DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava: Življenje, narava, zdravje

5. enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Darovi jeseni

6. enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Jesen v gozdu in igralnici

7. enota Julke Pibernik: S starši v gozd

8. DO Frančiške Ambrožič: Poskrbimo za svoje zdravje

9. enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: Miša v vrtcu

10.  enota Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21: iz majhnega raste veliko 

 

KULTURA je splošni izraz za vse duhovne in materialne dobrine, ki jih je človeštvo ustvarilo in prenašalo iz generacije v generacijo. Kultura predstavlja nabor vsega, kar je človeku največ vredno, zato je razumljivo, da je kultura kot takšna tudi ena najpomembnejših vrednot človeštva in civilizacije. Le človek je zmožen ustvarjati kulturo v pravem pomenu besede, torej prenašati nova spoznanja in dosežke v naslednjo generacijo. To se dogaja v procesu vzgoje in izobraževanja, ki pomeni eno od temeljnih funkcij za človeka tako značilnega družinskega načina življenja in je hkrati tudi ena od temeljnih nalog vsake družbe.
Le človek je ustvaril tudi poseben poklic, ki mu je poveril učenje drugih in s tem trajno ohranjanje in napredek kulture. To poklicno in življenjsko poslanstvo je poklic vzgojitelja in učitelja v najširšem pomenu besede.
S to domeno se dotikamo središča programa Etika in vrednote v vzgoji inizobraževanju. Za doseganje stabilne družbe prihodnosti je potrebno spoštovati, nadgrajevati in po potrebi tudi spreminjati kulturo. To pa v veliki meri dosegamo preko vrednot.
Usmeritev h kulturi ali vrednotna domena kulture je v jedru humanistične in civilizirane družbe. Označujejo jo odločitve in obnašanja, ki odražajo naslednje vrednote:
SPOŠTOVANJE LEPOTE                          UMETNOST IN KULTURA
SVETOVNI NAZOR/RELIGIJA
SPOŠTOVANJE VZGOJE IN DRUGIH PRIDOBITEV ČLOVEŠKE CIVILIZACIJE

… v enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21

V skupini Slonček smo k sodelovanju v okviru programa povabili tudi starše. Nekaj mamic nam je predstavilo različne literarne zvrsti. Otroci so

poslušali pripovedovane zgodbice o živalih in se ob njih govorno in gibalno izražali

Ob spoznavanju nove deklamacije Miha Pavliha pa so se otroci ustvarjalno izrazili z

gibanjem in igro z baloni.

… v enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21

Dobrodošli v galeriji

Od 3.3. do 6.3.2015 si lahko v večnamenskem prostoru vrtca od  ogledate razstavo otroških likovnih del.

Vabljeni.

…  v enoti Julke Pibernik

Knjiga moja prijateljica
Ker redno obiskujemo občinsko knjižnico in si izposojamo knjige, otrokom privzgajamo primeren, spoštljiv odnos do knjig, spoznavamo pa tudi različno otroško literaturo.
Otroci so začeli pripovedovati tudi o svojih slikanicah, ki jih imajo doma. Izrazili so željo, da prinesejo svojo najljubšo slikanico v vrtec. Pri tem smo jih spodbudili, da knjigo opišejo, povedo vsebino, oz. jo skupno preberemo in svoje vtise likovno izrazijo. Ilustracije smo razstavili v prostorih vrtca.
Ob knjigah so spoznavali različne zvrsti literature kot so proza, poezija, enciklopedija,…
Ob vseh teh dejavnostih se je porajala pobuda, da bi sami izdelali slikanico. Otroci so si izmišljevali vsebino in jo tudi ilustrirali. Slikanico, ki je dobila naslov Sneženi korenjaki, je bila v vpogled vsem otrokom in staršem. Otroci so pri tem doživljali veselje in zabavo ter estetsko in fizično ugodje.

… v enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21

V sklopu programa Etika in vrednote – modul Kultura želeli spodbuditi otroke, starše in strokovne delavce k prepoznavanju reprezentativnih vrednot, kot so spoštovanje lepote, umetnosti, kulture, svetovnega nazora, religije in vzgoje. V ta namen smo v dopoldanskem času organizirali prireditev z naslovom Svet v malem. Za izhodišče smo vzeli narodnostno, kulturno in jezikovno pestrost, s katero se vsakodnevno srečujemo. Sklop dogodkov se je odvijal več dni, preko različnih načrtovanih dejavnostih: predstavljanja otroških literarnih in glasbenih del (pravljice, zgodbice, pesmice…), gibalnih in rajalnih iger (rajalni plesi, bibarije…), v različnih jezikih in ob upoštevanju posameznikove kulturne identitete.

1. DAN
Slovenija
2. DAN
Hrvaška, Bosna in Hercegovina in Makedonijo.
3. DAN
Maroko, Singapur, Avstralija in Indijanci.

… skupina ŽABE v enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21

Otroci iz skupine ŽABE so napisali in ilustrirali zgodbico:

PALČKI

Nekoč je živelo deset palčkov, ki so se igrali na mokri travi in so se imeli radi.
Eden izmed palčkov je padel in si razbil nos. Palčki so odšli po zdravnika v palčkovo bolnico. Zdravnik je rekel, da bo dolgo trajalo da si bo palček pozdravil nos. Palčki so odšli domov in so mamici in atiju povedali, da se je zgodila nesreča in potem sta bila zelo žalostna. Vprašala sta, kako se je zgodila nesreča in palčki so povedali, da je padel po hribu. Palčki so za mizo jedli maslo in kruh ter pili mleko. Šli so spat, zjutraj pa v palčkov vrtec.

 

modul KULTURA  v enoti Cilke Zupančič

V enoti Cilke Zupančič, so otroci iz skupine Škratek in Kuža postavili razstavo z naslovom Nekaj lepega. Sami so sestavili in napisali vabilo za sosednje skupine. Vsi povabljeni so se vabilu z veseljem odzvali.Otroci so pri samem ogledu pokazali veliko zanimanje. Postavljali so vprašanja, na katera smo jim z veseljem odgovorili.

 

modul KULTURA  v vrtcu na Blejski Dobravi

Vsak mesec nas obišče knjižničarka ter nam pripravi pravljično delavnico. Prinese nam tudi slikanice. Izberemo knjigo ter jo doma skupaj s starši preberemo. Tokrat pa smo mi obiskali knjižnico. Bilo je zanimivo spoznati stavbo, kjer hranijo veliko zanimivih knjig.

 

Skupaj smo si ogledali kovačijo ter spoznali umetnost izdelovanja umetniških izdelkov iz kovine. Tudi sami smo izdelovali iz žice.

 

 

 

V naši skupini nastajajo pravljice o pastirčku Jakcu. Ogledali smo si muzej, da smo spoznali predmete, ki so jih nekoč uporabljali pri gospodinjskih opravilih. Začutili smo spreminjanje časa skozi zgodovinski razvoj. Zanimivo je bilo tudi spoznati lokomotivo, ki je včasih vozila, danes pa je na ogled mimoidočim obiskovalcem.

 

 

 

 

Povabili smo harmonikarja, ki nam je predstavil instrument ter različne zvoke, ki jih izvablja harmonika. Poslušali smo klasično glasbo, otroške pesmi ter se naučili pesem pusta in narodno glasbo. Harmonikarja je spremljala tudi gospa, oblečena v narodno nošo.

modul KULTURA  v enoti Julke Pibernik

Kultura je pesem, ki jo zapojemo, je knjiga, ki jo preberemo, ali pravljica, ki jo povemo, je ples, ki ga zaplešemo, je risba, ki jo narišemo, je melodija, ki jo slišimo na radiu, je lahko obisk v galeriji, v gledališču ali v kinodvorani zato smo v vrtcu Julke Pibernik pripravili teden kulture. Spoznali smo Polžka Samota, se seznanili z pesniško zbirko Mehurčki ob otvoritvi otroške razstave namenjene otrokom in staršem, pesniško zbirko Biba Buba Baja, katero smo z skupnimi močmi predstavili na prireditvi ob kulturnem prazniku 8. februarju, v kinu spoznali Kljukca in njegove dogodivščine, v razstavnem salonu Dolik si ogledali zanimivo razstavo in v knjižnici Jesenice slišali novo pravljico. Teden je prehitro minil, a že potujemo novim dogodivščinam naproti.

POVEZAVA DVEH KULTUR PREKO INTERNETA

Otroci iz skupine Krtek s Petro in Sabino iz enote Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21, smo se preko skypa in facebooka povezali s skupino otrok iz vrtca v Sanskem mostu.  Otroci iz Bosne in Hercegovine so nam predstavili izštevanko Eci peci pec v bosanskem jeziku

BROJALICA – IZŠTEVANKA

ECI PECI PEC
TI SI MALI ZEC,
JA SAM MALA VJEVERICA,
ECI PECI PEC. bih

… mi pa smo jim zapeli slovensko ljudsko pesmico Lisička je prav zvita zver

LISIČKA JE PRAV ZVITA ZVER

LISIČKA JE PRAV ZVITA ZVER
POD SKAL’CO IMA SVOJ KVARTIR.
PA Z REPKOM MAHLJA,
PA S KREMPLJI PRASKLJA,
PA VPRAŠA, ČE J’ LOVEC DOMA.

OJ LOVEC PA NA SKAL’ SEDI,
NABITO PUŠKO V ROK’ DRŽI.
PA ČAKA NA NJO, DA USTRELIL JO BO,
ČE LE PRIKAZALA SE BO.

LISIČKA PA JE ZVITA B’LA,
PRI DRUGI LUKNJI VEN JE ŠLA.
NA HRIBČKU SEDI, SE SLADKO SMEJI,
PA JAGRČKU FIG’CE MOLI. krtki

Preko facebooka so nam iz Bosne in Hercegovine poslali še dve otrokom zelo priljubljeni izštevanki:

EN TEN TINI

en

GUČE SIVA GRLICA

grlica

 LUTKOVNA IGRICA ZA OTROKE

V enoti Angelce Ocepek, C.C. Tavčarja 21 smo v okviru modula Kultura pripravile več različnih kulturnih dogodkov. Teden kulture je res teden, v katerem damo veliko poudarka na kulturo nasploh, vendar je vrtec hiša, kjer se kultura odvija vsak dan.

Kultura je že samo pozdravljanje, listanje in pogovor ob slikanicah, prepevanje pesmic, ples, rajalne igre, bonton, pravila, knjižni nahrbtnik in še bi lahko naštevali.

Strokovne delavke smo pripravile lutkovno igrico z naslovom Jurček in ura. Novo pesmico so z Jurčkom otroci hitro osvojili.

 

 

OBDOBJE RAZISKAVE

Raziskava, s katero smo prepoznavali uresničenost desetih vrednotnih domen po modelu Evropskega ogrodja etike in vrednot, je bila v vrtcu Jesenice izvedena spomladi 2015. Vzorec je zagotovil vrtec. V raziskavo sta bili vključeni dve skupini:

– 32 zaposlenih

– 55 staršev otrok.

Izraženost vsake posamezne vrednotne domene merimo z indeksom, ki se lahko giblje od 0 točk (odsotnost vrednotne domene) do 100 točk (popolna prisotnost vrednotne domene). Končni skupni rezultat  predstavlja graf imenovan etično oko.

Indeks etike in vrednot za Vrtec Jesenice: 79 (slovensko povprečje 75)

Indeks etike in vrednot po oceni zaposlenih: 74 (slovensko povprečje 68)

Indeks etike in vrednot po oceni staršev: 84 (slovensko povprečje 83)

Skupni izmerjeni indeks 79 pomeni, da so vrednote v vrtcu visoko realizirane, vrednost je višja od povprečnega indeksa v vrtcih, sodelujočih v raziskavi. Po drugi strani pa pomeni tudi, da je še vedno nekoliko prostora za izboljšave, še posebej na področju tistih vrednotnih domen, katerih posamezni indeksi zaostajajo za skupnim indeksom vrednot.

Med vrednotnimi domenami so v vrtcu Jesenice najbolj realizirane vrednotne domene HUMANIZEM, SKRB ZA SOČLOVEKA, PRAVIČNOST in UNIVERZALIZEM.

Domeni, ki sta v vrtcu Jesenice sicer visoko realizirani, vendar rahlo vanj kot druge vrednotne domene, sta ZNANJE in ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE.

Skupni indeks etike in vrednot za vrtec Jesenice je višji od skupnega indeksa za slovenske vrtce.

Zaposleni so, podobno kot v večini slovenskih vrtcev, nekoliko bolj kritični od staršev pri ocenjevanju izraženosti posameznih vrednotnih domen.

Indeks etike in vrednot po oceni zaposlenih znaša 74. Podrobno obrazložitev si lahko preberete zaposleni 2015 .

Indeks etike in vrednot po oceni staršev znaša 84. Podrobno obrazložitev si lahko preberete starši 2015.

 

 

 

 

UNIVERZALIZEM

Sporočilo univerzalizma bi najlažje opisali z znamenitim zlatim pravilom:

Ne delaj drugim tega, česar ne želiš, da bi drugi delali tebi. 

Modul Univerzalizem vključuje načela, prepričanja in ravnanja, ki prispevajo k splošnemu in skupnemu dobremu in ustvarjajo bolj ali manj uspešno družbo. Mir, spoštovanje različnosti in drugačnosti, enakost, skromnost, kulturni pluralizem in odpuščanje so splošne vrednote, ki gradijo skupnost, znotraj katere različni ljudje sobivamo v sožitju. Uresničujemo jih lahko vsi, ne da bi s tem ogrožali druge ljudi.
V okviru modula bomo univerzalne vrednote ozaveščali preko različnih dejavnosti, tako pri otrocih, kot tudi zaposlenih in starših.

 

… v enoti Julke Pibernik

Cilj: prepoznavanje lastnih čustev, vživljanje v čustva drugih, spodbujanje empatije, iskanje načinov za primerno izražanje »negativnih« čustev- jeza, žalost, skrb

Dejavnosti
– Najprej smo strokovne delavke zaigrale lutkovno igrico Piščanček Pik, nato pa so zaigrali še otroci.
– Pripravili smo lutkovni kotiček z lutkami, ki so ga otroci imeli stalno na razpolago
– Vzporedno smo se pogovarjali o tem kakšna čustva čutimo, kako se nam odražajo na telesu in kako jih prepoznavamo. Otroci so spoznavali, da imamo čustva prav vsi in jih imamo pravico tudi izražati, vendar na primerne načine, tako, da ne prizadenemo drugih.
– Skupaj smo iskali načine izražanja čustva jeze – trgali smo papir, gnetli plastelin, …
– Na to temo smo tudi slikali, poslušali glasbo in ugotavljali kakšna čustva se skrivajo v barvah ali glasbi. Ugotovili smo, da nam tudi bivanje v naravi- gozdu, pomaga pri sproščanju čustev.

 

… v enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21

Na vhodu v vrtec lahko na mozaik miru pripnete svojo misel o tem, kaj vam pomeni mir.
V skupini Žabe so se otroci s strokovnima delavkama Ireno in Lili pogovarjali o miru. Na hodniku so si uredili kotiček za mir in tišino imenovan

STOL TIŠINE
O njem so povedali:

Včasih sem slabe volje, želim si malo miru, želim se za nekaj minut odpočiti od prijateljev, igre, druženja. Takrat se usedem na stol tišine in se »pogovorim sam s seboj« ob gledanju knjig, slikanic. 

O IGRI V TIŠINI
Na nebu sije luna, mi pa smo razigrani in poskočni, zato smo se dogovorili, da se nekaj minut igramo in družimo v tišini in ob glasbi. Uspelo nam je in naša ušesa so se odpočila.
Kako poteka igra v tišini si lahko pogledate v na tej povezavi

IGRA V TIŠINI

MIR JE….
Nejc P. Da si miren, da zapreš usta.
Edin Da si tiho, da poslušaš
Inaja Da se ne deremo
Lefter Da smo vsi prijatelji
Aleks Da si ne nagajamo
Anastasija Da ubogamo učitelja
naja Da si tiho
zala Da se ne kregaš s prijatelji
andrej Da se ne tepeš
Alex Da si prijazen
Anaja Da ne ščipamo prijatelja
hana Da smo mirni, da ne nagajamo
urban Da ne tolčemo v tla
beni Da smo tiho in lepo jemo
dritnis Da ne tepemo in smo vsi prijatelji
Nejc j Da ne butamo z vrati
anja Da ubogamo pravila
marsel Da smo kulturni
aleksander Da ne trapamo
manca Da ne razmečemo

Domena pravičnost ponuja veliko področij za razmislek, delovanje in razvoj. Nekatera področja so samoumevna, druga manj očitna. S tem modulom želimo odkrivati in razvijati nekatera od teh področij.
Pravičnost daje občutek varnosti, otroci v pravičnem okolju vedo, kaj lahko pričakujejo. Vse se začne pri pravilih. Otroci, ki že poznajo pravila so nagnjeni k temu, da jih premikajo glede na svoje trenutne potrebe, to pa je lahko neprijetno in nepredvidljivo. Zato moramo otrokom predstaviti pomen pravil in pravičnosti.
V vrtcu obstaja veliko pravil. Nekatera so določena od zunaj, s strani države, spet druga so dogovorjena na nivoju šole. Obstajajo pravila, ki niso napisana in so le dogovorjena na nivoju skupine in pravila, ki jih drugim postavi nek posameznik. Vprašajmo se, ali so vsa pravila smiselna, ali morajo veljati enako za vse: za mirne in za živahne, za prijazne in za odrezave, za otroke in za vzgojitelje. Ali jih sploh poznamo? Ali smo sodelovali pri oblikovanju pravil? So to naša pravila, ali so nam jih napisali drugi?
V okviru modula Univerzalizem želimo pri otrocih spodbuditi prepoznavanje sledečih reprezentativnih vrednot:
pravica – spoštovanje zakonov – nepristranskost – človekove pravice – državljanske pravice – enakopravnost – enakost pred zakonom – varnost – aktivno državljanstvo.

pravičnost

Spoznavanje tradicije v skupini na Blejski Dobravi

OREHOVA POTICA

Za veliko noč, naše mamice tradicionalno pečejo orehovo potico po receptih babic. Po starih receptih smo v tem času orehovo potico pripravili tudi v vrtcu.

potica

 

 

 

 

 

 

 

LECTOVO SRCE

“Čebelica leti najvišje pod nebo.

Čim višje leti, tem lepše brenči,

čebelica moja.”

V okviru modula tradicija smo z otroki spoznavali tudi različne stare obrti. Tako so otroci spoznali tudi staro obrt lectarstvo.  To je umetnost oblikovanje peciva iz medenega testa – lecta in je bila včasih v mestih zelo razvita. Z otroki smo naredili lectovo srce in ga tudi skupaj okrasili.

lect

 

 

 

 

 

 

 

Ob prebiranju različne literature,ki govorijo o praznikih, praznovanjih, ob ogledu starih razglednic, smo odkrivali šege in
navade pustnega časa. Okrasili smo igralnico ter pripravili plakat, povabilo na pustno rajanje, ki smo ga pripravili na pustni torek. Vsebino običajev smo črpali iz zapisov, ki so jih pripravile družine v dnevniku punčke Ane. Zapisi govorijo o tem, kako so včasih naše babice in dedki praznovali ta šegavi čas. Več si lahko pogledate v predstavitvi PUSTOVANJE.

Slika2

Otroci  pa so spoznali tudi, kako so včasih praznovali god. Običaj se imenuje GODOVANJE. Ogledali pa so si tudi razstavo v Kosovi graščini in se udeležili delavnice.

Spoznavanje tradicije v enoti Julke Pibernik

IZ VOLNE V LUTKO

Del tradicije na Jesenicah pa je tudi hokej. Zato smo v skupini Otroci iz leskove hišice spoznavali ta šport in kar je z njim povezano. Naučili smo se tudi hokejsko himno in jo zapeli, da smo spodbujali hokejiste.

Tradicija – so ljudski običaji, že skoraj pozabljene otroške igre in pripovedke, ples, okusna domača hrana…

Tradicija je nekaj kar nas predstavlja kot celoto, nas naredi edinstvene ter neponovljive.

Zato se trudimo biti del te zgodbe tudi mi, z namenom, da vse te lepe stvari ne bodo utonile v pozabo.

 

Doktor Jože Trontelj je napisal: »V slovenskem narodi je veliko dragocenega. Pripravljenost pomagati drug drugemu, solidarnost, dobrodelnost so sijajne lastnosti. Pri Slovencih jih je nadpovprečno veliko. To so lastnosti, ki navdušujejo, ki vlivajo optimizem. To je bogastvo, ki ostaja tudi v revščini in je garancija za preživetje v najtežjih časih.«

Vstopili smo v modul tradicija. Ali se zavedamo pomena tradicije. Brez nje ni kulture, ni ničesar, kar je človeštvo s svojimi ljudstvi in civilizacijami pridobilo v svoji zgodovini. Vse pridobitve so se ohranile, ker se prenašajo iz roda v rod, iz generacije v generacijo. Skupaj z znanostjo in vzgojo, ki smo je deležni pa tradicija ni samo preteklost, ampak tudi bistveni del naše sedanjosti in naše prihodnosti.

Vrednotne domene s katerimi se bodo otroci v vrtcu srečali v okviru tega modula so:

 • spoštovanje tradicije,
 • domoljubje,
 • spoštovanje staršev in družine,
 • marljivost,
 • lojalnost,
 • olika.

Pred nami so božični in novoletni prazniki, ko se ljudje še več družijo, obujajo spomine in načrtujejo prihodnost. To je  čas, ki je poln tradicije in običajev povezanih z našo zgodovino.

1

2

4


 

Delo je temeljna človekova dejavnost, ki omogoča preživetje in tudi kakovostno življenje. Vsako delo je ustvarjanje. DELO IN USTVARJALNOST sta torej del življenja in morata biti tudi del vzgojno-izobraževalnega procesa.

Človeštvo ne bi bilo, kar je, če ne bi bilo izdelovanja in uporabe orodja. Med najboljšimi kazalci neke kulture je njena tehnologija. Orodja in tehnologije pa spet ne bi bilo brez dela in ustvarjanja.

Usmeritev k delu in ustvarjalnosti  ali domena dela in ustvarjalnosti je v jedru napredne in zdravo tekmujoče družbe. Označujejo jo odločitve in obnašanja, ki se odražajo v naslednjih vrednotah:

RADOVEDNOST – PARTICIPACIJA – KRITIČNO MIŠLJENJE – ORGANIZACIJSKO DRŽAVLJANSTVO – ODLIČNOST – ZANESLJIVOST – PODJETNOST – SKRB ZA OKOLJE – DELOVNA ETIKA.

V vrtcu se bomo trudili upoštevati te domene v vsakdanjem življenju. Priložnosti za to je veliko, saj je že narava dela teka, da je vse, kar se dogaja del življenja in če je igra za otroke delo in se učijo z igro, lahko tudi delo postaja igra  in se učijo tudi z delom.

Cvetlično korito v DO Ivanke Krničar

Odkrili smo, da je betonsko korito, ki je nekdaj krasilo vhod na športno igrišče, prazno. Tako smo razmišljali, kako bi ga uporabili. Pripravili smo akcijski načrt potrebnih del, da bi v njem naredili mini vrtiček. Sami smo se podali v naravo in nabrali potrebne prodnike, starši so nam pomagali in prinesli sadike, vrtec pa je nabavil potrebno prst. Z malo domišljije in veliko delovne vneme smo skupaj zasadili  mini vrtiček, ki krasi vhod naše stavbe.

Joga smeha v enoti Julke Pibernik

Gibalni in motorični razvoj je za otroka izredno pomemben. Od njega je odvisno, kako bo živel, kako bo uspešen pri delu in igri, kako se bo prilagajal družbi. Otrok je večino časa v gibanju, ki pa ugodno vpliva na telesni in duševni razvoj. Poleg gibanja otroci potrebujejo tudi smeh in igrivost, ki sta pomembna dejavnika pri obvladovanju stresa.

Našo skupino, Brezova hišica je obiskala vaditeljica joge smeha, gospa Elvisa Čatak. Jogo smeha je odvodila skozi zgodbo o malem medvedku in njegovem najboljšem prijatelju.  Z vključevanjem elementov klasične joge smeha, nas je popeljala v svet gibanja in smeha. Vadba je bila zanimiva in zabavna. Otroci so se z oponašanjem živali sprostili, razgibali, predihali in se smejali.

Vadba smeha pomaga otrokom pri pridobivanju spretnosti in umirjanju ter koncentraciji, boljši drži, dvigu imunskega sistema, večji samozavesti in boljši samopodobi. Poleg smeha nas je vaditeljica skozi zgodbo, popeljala tudi v svet pozitivnega mišljenja ter spoznavanja samega sebe.

Vadbo smeha smo zaključili s smejalno meditacijo, s katero smo se umirili in sprostili.

Otroci iz sončne igralnice na Hrušici so ustvarjali

V sklopu modula Delo in ustvarjanje, smo se Otroci iz Sončne igralnice odločili, da se prijavimo na natečaj Uhu lepila na temo Ustvari svojega junaka. Izmed slovenskih knjižnih junakov smo izbrali Martina Krpana. Izdelali smo akcijski načrt in šli v akcijo. Doma smo s starši nabrali odpadni material, škatle, tulce, papir in prinesli v vrtec. Iz zbranega materiala smo ustvarili našega junaka. Seveda sta nam pri tem pomagali tudi Tatjana in Petra. Ker je pa je Martin imel tudi Kobilico smo ustvarili tudi njo.

ISVGAv3dbVLgbcH8MYKn

Pomladna dela na vrtu v enoti Julke Pibernik

Otroci radi raziskujejo, sami odkrivajo in se učijo. Pomembno je, da jih odrasli pri tem usmerjamo in jih  učimo, zakaj je znanje potrebno in kako ga uporabiti. Otroci močno čutijo naravo in potrebno je to čutenje, doživljanje narave spodbujati že v najzgodnejših letih.

Ker je večina otrok iz skupine Otroci iz kostanjeve hišice iz mestnega okolja in imajo malo stika z naravo, sva se odločili, da jim jo približava na čimbolj pristen  način, kjer bodo lahko dejavno vplivali na naravo in odkrivali, da smo vsi del nje. Odločili sva se, da bova vključili tudi starše in bomo skupaj posadili grmovnice ribeza. Tako so otroci in starši pri delu tesno sodelovali in se pri tem zabavali. Prvi mesec smo sadike skrbno zalivali, potem pa nam je pomagala narava z obilico dežja. Uredili smo gredico, na kateri je bilo še malo prostora in posejali semena medonosnih cvetlic in tako poskrbeli, da čebele ne bodo lačne. Sedaj namreč že vemo, kako so čebele koristne za nas ljudi. Razveselili se bomo tudi drugih žuželk, ki bodo obiskale našo gredico. S sajenjem kar nismo mogli prenehati, zato smo različna semena in sadike posadili še v igralnici. Otroci so za svoje sadike sami skrbeli, jih zalivali in opazovali. Kakšno veselje je nastalo, ko so se prikazali prvi znaki življenja! Naša okenska polica je postala pravi vrtiček.

Zelo se veselimo tega, da lahko opazujemo kako vse kar smo posadili raste. Najbolj težko pa čakamo, da nam bo ribez podaril plodove, ki jih bomo pojedli in mogoče celo skuhali iz njih domačo marmelado.

Otroci iz kostanjeve hišice z Alenko in Mojco

 

Integriteta pomenit na eni strani dosledno uresničevanje moralnih načel v obnašanju, na drugi strani pa pomenit najvišjo možno mero iskrenosti in resnicoljubnosti.

Beseda izhaja iz latinske besede integritas, ki pomeni: popolnost, celotnost, neokrnjenost, nerazdeljenost. Integriteta tako dejansko predstavlja vse te pomene. Slovenski sopomenki za integriteto je še najbližja beseda poštenost. Integriteta kot vrednotna domena tako združuje poštenost, visoka moralna načela in z njimi povezano ravnanje ter celovitost / nerazdeljenost, ki v osnovi podpira moralno delovanje posameznika. Integriteta in poštenost sta postulat dobrega značaja in osebnostne zrelosti v vseh znanih kulturah in civilizacijah brez izjeme. Zelo pogosto ju postavljamo prav na vrh tega, kar tvori bistvo osebne, individualne moralne veličine. Integriteta pomeni bistvo etičnosti in moralnosti v življenjski usmerjenosti, v ravnanju in tudi v uresničevanju osebne časti in dostojanstva.

V okviru modula bomo otrokom skušali približati vrednotne domene

poštenost  –  pogum  –  vztrajnost  –  vitalnost –   skupna odgovornost  –  samodisciplina  –  čast

STRAH IN POGUM

V enoti Angelce Ocepek, C. C. Tavčarja 21 se  v skupini Čebela z otroki pogovarjamo o strahovih: kaj strah pravzaprav sploh je, česa je otroke strah, koga se bojijo, zakaj je temu tako in kako te strahove premagujejo. Otroci odgovarjajo na zastavljena vprašanja in aktivno sodelujejo pri pogovoru. Kako so otroci postali pogumni si preberite TUKAJ.

PUNČKA IZ CUNJ

Naša punčka Mojca stanuje v vrtcu na Blejski Dobravi.  Vsak teden pa obiskuje otroke kar na njihovem domu. Tako skupaj s starši potujejo po Sloveniji in izberejo zanimivo naselje. Le tega opišejo v priloženem dnevniku. Tako spoznavamo kraje naše države, njihove posebnosti in zanimivosti. Nastaja pa čudovita zbirka različnih spominkov z potovanj, katero smo poimenovali Mojčina zbirka.

Ustvarjamo